Angajări pe două posturi vacante la Primăria Ciuperceni

454

Primăria comunei Ciuperceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, de: şef SVSU, în cadrul Compartimentului serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă; asistent medical comunitar debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru postul de şef SVSU se cer următoarele: studii medii, respectiv studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în muncă de minimum 9 ani; să fie apt medical şi psihologic; să corespundă criteriilor fizice ce vor fi evaluate la sediul Primăriei Ciuperceni, în data de 17 mai 2017, ora 10.00; să posede permis de conducere de cel puţin 5 ani; să aibă minim 5 ani experienţă în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă – a urmat cursuri de perfecţionare/specializare organizate de IGSU; cei care nu au asemenea cursuri se vor angaja în scris că în termen de un an de la data angajării să urmeze cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul situaţiilor de urgenţă, sub sancţiunea eliberării din funcţie; să deţină cunoştinţe operare calculator (Word, Excel) – nivel mediu; să aibă domiciliul pe raza UAT Ciuperceni, judeţul Gorj; să aibă disponibilitatea de a lucra în program prelungit. De asemenea, pentru postul de asistent medical comunitar debutant este necesar ca viitorii candidaţi să deţină studii sanitare postliceale – specializarea asistent medical generalist, să posede certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, să aibă domiciliul pe raza UAT Ciuperceni, judeţul Gorj, experienţa în câmpul muncii nefiind necesară.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 mai 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 24 mai 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 26 mai 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here