Angajări pe două posturi vacante, la Primăria Aninoasa

495

Primăria comunei Aninoasa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, de; inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartimentul Cadastru, Agricultură, Urbanism; consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul Cadastru, Agricultură, Urbanism. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru inspector debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-unul din domeniile agricultură, horticultură, zootehnie, cadastru, topografie, cadastru şi managementul proprietarilor, cunoştinţe de operare calculator de nivel avansat; pentru postul de consilier superior sunt necesare studii în aceleaşi domenii menţionate anterior, cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului, precum şi o vechime de minim 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 noiembrie 2017 – termen limită de depunere a dosarelor; 20 noiembrie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 23 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here