Angajări pe două posturi vacante la Oficiul Judeţean de Cadastru

368

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante (până la revenirea titularului pe post), după cum urmează: un post consilier juridic, gradul IA – Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat şi Petiţii; un post consilier cadastru, gradul I – Biroul Avize şi Recepţii – Serviciul Cadastru. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de consilier juridic – studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă – specializarea drept, vechime în specialitate de minimum 6 ani şi 6 luni, cunoştinţe operare calculator; pentru postul de consilier cadastru – studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă – specializarea cadastru, geodezie, topografie, topografie minieră sau măsurători terestre, vechime în specialitate de minimum 3 ani şi 6 luni, cunoştinţe operare calculator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 4 decembrie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 13 decembrie 2017, ora 12.00 – proba scrisă; 19 decembrie 2017, ora 12.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here