Angajări pe două posturi vacante la Grădiniţa “Mihai Eminescu”

666

Grădiniţa cu Program Prelungit “Mihai Eminescu“ din municipiul Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, de îngrijitor grupă pentru învăţământul preşcolar – două posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitate necesare ocupării postului de minimum 1 an ca îngrijitor grupă pentru învăţământul preşcolar. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 septembrie 2017 – data limită pentru depunerea dosarelor; 19 septembrie 2017, ora 09.00 – proba scrisă; 21 septembrie 2017, ora 09.00 – proba practică. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here