Angajări multiple la Colegiul Naţional “Spiru Haret”

402

În această perioadă, Colegiul Naţional “Spiru Haret” din municipiul Târgu-Jiu organizează concursuri pentru ocuparea a trei posturi vacante în cadrul unităţii: magaziner, paznic/portar şi îngrijitor.

Colegiul Naţional “Spiru Haret”, Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de îngrijitor. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii, generale; disponibilitate la efort fizic şi program flexibil: abilitaţi specifice pentru îndeplinirea cerinţelor din fişa postului; vechimea în muncă – cel puţin 2 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 iunie 2017, ora 14:00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 4 iulie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 7 iulie 2017, ora 10:00 – proba practică; 10 iulie 2017, ora 16:00 – proba interviu.
De asemenea, un alt concurs este organizat epntru ocuparea funcţiei vacante de paznic, în acest caz, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii/generale; disponibilitate la efort fizic şi program flexibil; abilităţi specifice pentru îndeplinirea cerinţelor din fişa postului; atestat pentru exercitarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor; vechime în muncă de cel puţin 2 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 iunie 2017, ora 14:00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 23 iunie 2017, ora 10:00 – proba scrisă; 29 iunie 2017, ora 10:00 – proba interviu.
Tot în aceste zile se primesc dosare pentru ocuparea postului vacant de magaziner în cadrul CNSH Târgu-Jiu. Şi pentru această funcţie se cere vechime în muncă de cel puţin doi ani, minim studii medii şi disponibilitate la efort fizic şi program flexibil. În acest caz, calendarul de concurs este următorul: 15 iunie 2017, ora 14:00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 12 iulie 2017, ora 10:00: – proba scrisă; 17 iulie 2017, ora 16:00 – proba interviu.
Pentru înscrierea la concursurile organizare în vederea ocupării celor trei posturi vacante în cadrul CNSH Târgu-Jiu, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here