Angajări la Spitalul Municipal Motru

770

Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical principal: 1 post (PL/SSD/S) – Cabinet pediatrie (1/2 normă) şi Cab. ortopedie-traumatologie (1/2 normă) din Ambulatoriu integrat. De asemenea, Spitalul Motru organizează concurs şi pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor curăţenie (10 clase) – Secţia Chirurgie generală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical principal: 1 post (PL/SSD/S) – Cabinet pediatrie (1/2 normă) şi Cab. ortopedie-traumatologie (1/2 normă) din Ambulatoriu integrat sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 aprilie 2016, ora 09.00 – proba scrisă; 07 aprilie 2016, ora 09.00 – proba practică; 12 aprilie 2016, ora 09.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs.

Se caută îngrijitor curăţenie
Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de îngrijitor curăţenie (10 clase) – Secţia Chirurgie generală.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Cât priveşte condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale, candidaţii trebuie să deţină diplomă de absolvire a 10 clase.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 aprilie 2016, ora 09.00 – proba scrisă; 07 aprilie 2016, ora 09.00 – proba practică; 12 aprilie 2016, ora 09.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care arată identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, din str. Carol Davilla nr. 4, Judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here