Angajări la Spitalul Bumbești-Jiu! Patru posturi vacante, scoase la concurs

1548

Patru posturi vacante pe mai multe secții ale unității spitalicești din Bumbești-Jiu au fost scoase la concurs în această perioadă! Probele de concurs se vor desfășura în a doua jumătate a lunii viitoare.

Spitalul Orăşenesc „Dr. Gheorghe Constantinescu” din Bumbești-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: asistent medical generalist cu PL, la compartimentul Pediatrie; asistent medical generalist cu PL, la compartimentul  UTS din Secția Chirurgie Generală; infirmieră la secția Chirurgie Generală; îngrijitoare cu școala generală, la secția Medicină Internă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de asistent medical specializarea medicină generală cu PL- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr. 797 / 1997, minim 6 luni vechime în specialitate, adeverință din care să rezulte că a susținut și promovat examenul de promovare din debutant; pentru postul de infirmieră – diplomă de absolvire a școlii generale, curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de M.M.F.P.S., minim 6 luni vechime în activitate; pentru postul de îngrijitoare – diplomă de absolvire a școlii generale, vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 decembrie 2020, ora 10.00 – proba scrisă; 16 decembrie 2020, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns la fane dogaru Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here