Angajări la Școala Gimnazială din Cătunele

521

Şcoala Gimnazială „Mazilu Vipie Gheorghe” din comuna Cătunele, județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuţie, vacante de secretar cu 0,5 normă – studii superioare, gradul III.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – economice/drept; vechime în specialitate: 3 ani; spirit organizatoric; abilităţi de comunicare, relaţionare şi de lucru în echipă; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor; capacitatea de a lua decizii eficiente.

20 noiembrie, termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 noiembrie 2018, ora 14.00: data limită de depunere a dosarelor; 29 noiembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 4 decembrie 2018, ora 09.00: proba practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Mazilu Vipie Gheorghe” din comuna Cătunele, Str. Principală nr. 35, Județul Gorj, telefon 0253/411.031.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here