Angajări la Salvamont Gorj

355

Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj organizează concurs pentru ocuparea a opt posturi de administrator pentru bazele Salvamont realizate în cadrul unui proiect cu finanţare europeană. Posturile sunt pe perioadă determinată de 36 de luni. Locurile de muncă disponibile sunt în localităţi precum: Padeş, Stăneşti, Schela, Runcu, Bumbeşti-Jiu, Rânca, Baia de Fier, Polovragi.

Salvamont Gorj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie (pe perioadă determinată de 36 luni): – 1 post de administrator la Post Salvamont Padeş; – 1 post de administrator la post Salvamont Runcu; – 1 post de administrator la post Salvamont Stăneşti; – 1 post de administrator la post Salvamont Schela; – 1 post de administrator la post Salvamont Bumbeşti-Jiu; – 1 post de administrator la post Salvamont Rânca; – 1 post de administrator la post Salvamont Baia de Fier; – 1 post de administrator la post Salvamont Polovragi. „Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice”, precizează Sabin Cornoiu, directorul Salvamont Gorj.

Calendar şi condiţii de participare
Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj, după următorul calendar: – 30 aprilie 2014, ora 10:00 proba scrisă; 6 mai 2014, ora 10:00 proba interviu. Cât priveşte condiţiile de participare, reprezentanţii Salvamont Gorj spun că „pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum şi următoarele condiţii: – studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 4 ani; – cunoştinţe, utilizare şi operare PC – nivel mediu. Etapele stabilite pentru concurs – selecţia dosarelor; – proba scrisă; – interviul”.

Documente necesare înscrierii la concurs
În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj. „Dosarul de concurs va conţine: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; copia carnetului de muncă, şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate(va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii); curriculum vitae”, explică Sabin Cornoiu, directorul Salvamont Gorj.
Adeverinţa care atestă vechimea în muncă va fi însoţită de extrasul din Registrul Electronic de Evidenţă al Salariaţilor. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Judeţean Salvamont Gorj, telefon 0253/221555, email: office@salvamontgorj.ro
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here