Angajări la Laboratorul de Analize Medicale din cadrul Spitalului Târgu-Jiu

291

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale vacante, de asistent medical debutant generalist/laborator – Laboratorul de Analize Medicale (2 posturi). Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de trei ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale în specialitatea generală/laborator. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 august 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 31 august 2017, ora 09.00 – proba scrisă; 5 septembrie 2017, ora 09.00 – proba interviu.
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, având sediul în Târgu-Jiu, str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253237803 interior 307.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here