Angajări la două licee din județ

1135

Două unități de învățământ din județ au anunțat că fac angajări. Liceul Tehnologic Bustuchin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de îngrijitor școală, în timp ce Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de muncitor atelier școală (0,5 post) și muncitor necalificat cantină.

Pentru postul de îngrijitor școală scos la concurs de Liceul Tehnologic Bustuchin se cer studii medii cu diplomă de liceu și nu se solicită vechime. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 decembrie 2020 – termenul limită de depunere a dosarelor, 04 ianuarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă, 04 ianuarie 2021, ora 14.00 – proba practică. În cazul celor două posturi de la Colegiul Tehnic ,,Henri Coandă” Târgu-Jiu condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt: muncitor atelier școală – studii medii, finalizate cu examen de bacalaureat, studii finalizate în profilul tehnic; muncitor necalificat cantină – studii medii, finalizate cu examen de bacalaureat. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 decembrie 2020 – termenul limită de depunere a dosarelor, 06 ianuarie 2021, ora 14.00 – proba practică, 11 ianuarie 2021, ora 09.00 – proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here