Angajări la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu”

310

Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu va organiza, luna viitoare, concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante, de pedagog școlar, îngrijitor curățenie și administrator patrimoniu. Pentru fiecare dintre cele trei posturi, termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este 9 septembrie.

La concursul pentru postul de pedagog școlar debutant se pot înscrie persoanele cu studii medii cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare, minimum 3 ani vechime în învățământ, fără abateri disciplinare la ultimul loc de muncă, cu abilitaţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ, părinţi, elevi, abilităţi de muncă în echipă, disponibilitate de program flexibil pe parcursul unei zile, disponibilitate de program în weekend, cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă și cunoştinţe în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi a situaţiilor de urgenţă. Pentru postul de îngrijitor curățenie se caută persoane care au absolvit minimum 10 clase, iar pentru cel de administrator patrimoniu debutant se cer: studii superioare, inginer/subinginer/economist, vechime în instituţii de învăţământ de minimum 5 ani, abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. gestiune), spirit organizatoric, abilităţi de comunicare şi relaţionare, abilităţi de lucru în echipă, capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres), disponibilitate pentru program flexibil și capacitatea de a lua decizii eficiente; constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare (ex, în domeniul SSM, PSI). În toate cele trei cazuri, termenul limită de depunere a dosarelor este 9 septembrie. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosarele de concurs trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Probele scrise se vor desfășura pe 16 septembrie, iar data și ora interviurilor vor fi comunicate ulterior.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here