Angajare pe un post vacant de inspector, la Primăria Stejari

1268

Primăria comunei Stejari organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de inspector, clasa I, grad principal, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe Locale, Achiziții Publice. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt: studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 ianuarie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei Stejari; proba de interviu va fi comunicată ulterior candidaților. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here