Angajare pe repede înainte și fără concurs pe un post de medic, la Penitenciarul Târgu-Jiu

1009

Penitenciarul Târgu-Jiu angajează, fără concurs, pe durată determinată de șase luni, personal din sursă externă ori cadre care au trecut în rezervă/cărora le-au încetat raporturile de serviciu din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în vederea ocupării unui post de medic specialist (medicină generală/ medicină de familie) – polițist de penitenciare definitiv.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului de medic specialist (medicină generală/ medicină de familie) – polițist de penitenciare definitiv sunt: studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, emisă de instituții acreditate potrivit legii, în ramura de știință medicină — domeniul de licență sănătate — specializarea medicină; să dețină gradul profesional de specialist în specialitatea medicină generală/ medicină de familie; să dețină certificat de membru al organizației profesionale (Colegiul Medicilor) cu viza pe anul în curs; nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Nu pot fi angajați prin prezenta procedură: candidații cărora le-au încetat raporturile de serviciu/contractul de muncă din motive disciplinare; rezerviștii care au fost clasați medical ,,apt limitat” sau ,,inapt” la data încetării raporturilor de serviciu; candidații care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni.

Termen limită: azi, la ora 15.00!
Candidații vor depune la Penitenciarul Târgu-Jiu, pe adresa de e-mail: ptgiiu@anp.gov.ro, ori prin orice mijloc de comunicare la distanță, dosarul care va conține următoarele documente: cererea de angajare, conform Anexei la O.M.J. 1560/C/2020; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii; copia documentelor care atestă schimbarea numelui, unde este cazul; curriculum vitae – model european, semnat și datat pe fiecare pagină; copia livretului militar, unde este cazul; copia diplomei de studii și a foii matricole sau copia adeverinței aflată în termen de valabilitate, conform normelor Ministerului Educației, care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului; pentru studiile absolvite în alte state, candidații prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației Naționale; copiile certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice; copia certificatului de medic specialist, (numai pentru posturile de medic specialist medicină generală/ medicină de familie); copia certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs (numai pentru posturile de medic specialist medicină generală/ medicină de familie); copia carnetului de muncă și/sau copia adeverinței care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, în specialitate; cazierul judiciar sau, în cazul în care contextul instituțional nu permite eliberarea acestuia, candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale sau nu este în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare (numai pentru posturile de medic specialist medicină generală/ medicină de familie/medicină dentară); adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată ulterior demarării procesului de recrutare, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; declarația pe propria răspundere că nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate și nici ai vreunui serviciu de informații; acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Data limită de înscriere expiră astăzi, 11 mai 2020, la ora 15.00. În cazul în care sunt mai mulți candidați pentru același post, se va acorda prioritate la angajare persoanelor care au mai îndeplinit funcții în cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, ori au absolvit instituții de învățământ corespunzătoare funcției pentru care candidează cel puțin cu media 8,00. În cadrul interviului se vor discuta aspecte legate de specificul sistemului penitenciar, specificul postului pentru care a aplicat și principalele atribuții ale postului, statutul, drepturile și obligațiile, obținându-se atât punctul de vedere al candidaților cu privire la informațiile transmise, cât și acordul acestora cu privire la continuarea procedurii de angajare. La finalul interviului, comisia întocmește procesul-verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă directorului unității, în vederea luării deciziei cu privire la persoana care va ocupa postul.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here