Ajutoare de deces de peste 6 milioane de lei

287

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj a plătit în cele zece luni încheiate ale acestui an aproape 3.000 de ajutoare de deces pentru pensionarii care au decedat, iar rudele au solicitat sprijin financiar pentru înmormântare, ori pentru rudele de gradul I ale pensionarilor din sistemul public de pensii.

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.
Asiguratul sau pensionarul gorjean beneficiază de acest sprijin financiar în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa şi care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Se consideră membru de familie: soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate, părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi. În cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiţia prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă şi data ivirii acesteia. În cazul decesului persoanei care era angajată în baza unui contract de muncă, ajutorul de deces trebuie să se acorde de către angajator.

2.997 de solicitări
Conform Danielei Negoiţă, director coordonator adjunct al Casei Judeţene de Pensii Gorj, instituţia a acordat sume de bani pentru toţi solicitanţii ai căror rude cu statut de pensionari de pe raza judeţului Gorj au decedat. Valoarea ajutoarelor de deces acordate de la începutul acestui an şi până la 31 octombrie de către reprezentanţii CJP Gorj a fost de 6.751.538 de lei. Numărul total al solicitărilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare care au ajuns la Casa de Pensii Gorj în primele zece luni ale acestui an a fost de 2.997. Ajutorul pentru anul 2014 este de 2.298 de lei pentru pensionarul decedat, respectiv jumătate din sumă, 1.149 lei, în cazul unui membru de familie al pensionarului.

Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. În cazul decesului unui beneficiar, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Potrivit directoarei adjuncte a CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here