Agenţi de pază noi pentru Poliţia Locală din Runcu

404

Primăria comunei Runcu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie, vacantă, de paznic (agent pază) din cadrul Compartimentului de Poliţie locală – două locuri. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; cursuri agent de securitate; permis conducere categoria B; aviz medical cu menţiunea “apt” pentru funcţia contractuală de agent pază obţinut în urma examenului medical de medicina muncii; aviz psihologic obţinut în vederea angajării în care sunt precizate următoarele concluzii: “apt psihologic” pentru agent pază; avizele sunt necesare la numirea în funcţia contractuală, candidaţii care nu le obţin nu vor fi numiţi în funcţie, condiţii eliminatorii; pregătire fizică – condiţie eliminatorie.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este ziua de 19 iunie, ora 16.00, urmând ca proba sportivă să fie susţinută pe 6 iulie, pe 7 iulie să fie organizat examenul scris, iar două zile mai târziu să aibă loc interviurile.
Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată instituției publice organizatoare; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here