ABA Jiu angajează doi ingineri pentru Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj

1350

Administraţia Bazinală de Apă Jiu din Craiova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel: inginer – Biroul Gestiune, Monitorizare și Protecția Resurselor de Apă – Sistemul de Gospodărire a Apei Gorj – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011; inginer chimist – Laboratorul de Calitatea Apei – Sistemul de Gospodărire a Apei Gorj. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru funcția de inginer – Biroul Gestiune, Monitorizare și Protecția Resurselor de Apă – studii superioare în domeniul hidrotehnică, specializarea Amenajări și Construcții Hidrotehnice; vechimea nu este necesară, cunoștințe operare PC Microsoft Oftice, Excel, Power Point; pentru funcția de inginer chimist – Laboratorul de Calitatea Apei – SGA Gorj – studii superioare de lungă durată în domeniul inginerie chimică, vechimea nu este necesară, cunoștințe operare PC în Word și Excel. Concursul se va organiza conform calendarului următor: pentru postul de inginer la Biroul Gestiune, Monitorizare și Protecția Resurselor de Apă – 27 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 31 mai 2019, ora 10:00 – proba interviu; pentru postul de inginer chimist – Laboratorul de Calitatea Apei – 28 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă, 3 iunie 2019, ora 10:00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here