A început bătălia pentru gradaţiile de merit

352

Cadrele didactice din judeţul Gorj, care doresc să beneficieze de gradaţie de merit începând cu data de 1 septembrie 2015, au termen până la 20 martie pentru a-şi întocmi şi depune dosarele şi a obţine avizele la nivelul unităţii de învăţământ în care au funcţionat în perioada 1 septembrie 2009—31 august 2014.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, faza naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2009 – 31 august 2014 şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată, precum şi personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 4 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2009 — 31 august 2014 şi calificativul „Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

Ce documente trebuie să conţină dosarele candidaţilor
Dosarele candidaţilor trebuie să conţină următoarele documente: opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; raportul de activitate, pentru perioada 1 septembrie 2009—31 august 2014; declaraţia pe propria răspundere, prin care se confirmă că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate; documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar, la categoria de personal didactic la care candidează, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ la care candidatul depune dosarul.

Punctajele candidaţilor, afişate pe 18 mai
Dosarele care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv vor fi depuse la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar în perioada 23-31 aprilie, urmând ca până pe 13 mai comisia de evaluare a dosarelor să le verifice şi să acorde punctaje. Rezultatele vor fi afişate în cursul zilei de 18 mai, la avizierul Inspectoratului Şcolar. Profesorii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot depune contestaţii în perioada 19-20 mai. Acestea vor fi soluţionate în perioada 21-25 mai. Stabilirea ponderii gradaţiilor de merit pe categorii de personal, precum şi pe discipline de învăţământ în cadrul comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la inspectoratele şcolare vor avea loc pe 26-27 mai 2015. Lista cu personalul didactic validat în vederea acordării gradaţiei de merit va fi trimisă la Ministerul Educaţiei în perioada 28-29 mai, urmând ca pe 11 august să fie emis un ordin al ministrului Educaţiei ce va cuprinde beneficiarii.
R.L.

1 COMENTARIU

  1. Ar trebui eleiminate aceste gradatii de merit pentru ca nu sunt de merit. bani de la stat aruncati pe nonvalori. Poate se face ceva in viitor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here