A început analiza dosarelor candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit

1416

În această perioadă se desfășoară cea mai importantă etapă a concursului de acordare a gradațiilor de merit, cea de analiză a dosarelor candidaților. Primele punctaje obținute de candidați vor fi publicate până pe 10 iulie, iar afișarea rezultatelor finale ale concursului are ca termen data de 30 iulie 2020.

Potrivit calendarului de desfășurare a concursului de acordare a gradațiilor de merit, aprobat de Ministerul Educației, perioada 29 iunie – 10 iulie este rezervată analizei dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborării raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; tot în această perioadă se mai desfășoară verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei şi Cercetării după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Candidații nemulțumiți de punctajele obținute vor putea depune contestații în perioada 13 – 17 iulie, urmând ca acestea să fie soluționate până la 30 iulie 2020. Înaintarea la Ministerul Educaţiei şi Cercetării a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit se va face până la data de 7 august 2020, iar ordinul de ministru privind aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit va fi emis până la 24 august 2020. Reamintim că, din Gorj, la acest concurs s-au înscris circa 200 de candidați și au fost alocate 118 gradații de merit, după cum urmează: educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9, învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 12, profesori limba și literatura română/limba latină – 6, profesori limbi moderne – 7, profesori istorie – 5, profesori socio-umane – 2, profesori religie – 1, profesori geografie – 2, profesori matematică – 6, profesori informatică – 4, profesori fizică – 4, profesori chimie – 3, profesori biologie – 3, profesori ed. muzicală/ed. plastică+ arte – 3, profesori educație fizică – 4, sport de performanță/vocațional – 1, palatul copiilor/cluburile copiilor – 2, profesori pentru învățământul special CSEI – 2, profesori pentru învățământul special CJRAE – 2, profesori discipline tehnice – 6, personal de conducere, îndrumare și control – 17, profesor documentarist – 1, administrator financiar – 8, administrator patrimoniu – 4, secretar – 5, bibliotecar – 2, informatician – 6 și pedagog – 1. La concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 5 ani, cu calificativul ,,Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și care a dovedit performanțe deosebite în: activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor, inovare didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor distinși la competiții școalare, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019, prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune.De asemenea, la concurs mai poate participa și personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2014 – 31 august 2019, şi calificativul ,,Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here