A fost anunțat calendarul Definitivatului

264

Metodologia și calendarul de desfășurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ în anul şcolar 2016-2017 au fost publicate, zilele trecute, în Monitorul Oficial. Cadrele didactice, care au de gând să susțină examenul, trebuie să se pregătească, deoarece termenul limită pentru înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora este 7 octombrie 2016.

Potrivit metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de definitivare în învățământ, înscrierea candidaților se face la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza dosarului de înscriere, care conţine următoarele documente: fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ; document certificat „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică; copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui; adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru anul şcolar precedent anului în care se susţine proba scrisă. Termenul limită pentru înscriere este 7 octombrie; tot până la aceeași dată va avea loc transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul școlar și verificarea și avizarea acestora. Pe 7 octombrie se va da startul înregistrării în aplicație a candidaților care susțin proba scrisă în sesiunea 2017 și înștiințării acestora cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere. Această etapă se va încheia pe 21 octombrie.

Examenul, structurat în două etape
Examenul va avea două etape, din care prima este eliminatorie. Aceasta va consta în susținerea, până la data de 31 martie, a două inspecții de specialitate și evaluarea portofoliului profesional. Inspecţiile de specialitate se susţin în perioada prevăzută în calendar, în unitatea de învăţământ la care este încadrat candidatul sau, după caz, într-o altă unitate de învăţământ, cu avizul inspectorului şcolar pentru dezvoltarea resursei umane şi al directorului unităţii de învăţământ primitoare. Inspecţiile de specialitate se efectuează la 4 activităţi didactice, se evaluează prin note de la 1 la 10 care nu pot fi contestate şi sunt valabile numai în sesiunea pentru care candidatul s-a înscris. Portofoliul profesional este alcătuit de fiecare candidat, pe parcursul unui semestru și cuprinde: curriculum vitae, o scrisoare de intenţie, având între 200 şi 400 de cuvinte, în care se prezintă motivaţia participării la examenul de definitivat, obiectivele şi aşteptările proprii în formarea personală ca profesor, autoaprecierea activităţii/experienţei câştigate pe parcursul semestrului, autoaprecierea portofoliului profesional şi propuneri de ameliorare, un raport de progres şcolar, însoţit de planificările anuale, semestrială şi pe unităţi de învăţare, minimum 10 proiecte didactice, pentru tipuri de lecţii diferite, instrumente de evaluare (un test predictiv, cu baremul aferent, rezultatele testării, măsuri), catalogul profesorului și resursele didactice adaptate nivelului clasei/grupei și autoevaluarea portofoliului profesional. Evaluarea portofoliului profesional personal este realizată în ziua în care este efectuată cea de-a doua inspecţie de specialitate, de către comisie.

Proba scrisă, în aprilie
Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică se va face în perioada 31 martie-10 aprilie, iar proba scrisă se va desfășura pe 20 aprilie. Pentru a se putea prezenta la această probă, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: să aibă calificativul: „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar precedent anului în care se susţine examenul; media aritmetică a notelor finale la inspecţii şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective; să îndeplinească condiţiile privind vechimea de predare efectivă la catedră. În calculul vechimii efective la catedră, pentru obţinerea definitivării în învăţământ, se ia/iau în calcul întreaga perioadă/toate perioadele consecutive sau nu în care s-a prestat activitate de predare efectivă, ca personal didactic calificat, respectiv după absolvirea studiilor de specialitate cu examen de diplomă sau de licenţă, după caz, şi îndeplinirea condiţiilor de formare iniţială pentru profesia didactică, conform legii, precum și orele de predare echivalente normei de un an se calculează înmulţind numărul de săptămâni ale anului şcolar cu numărul de ore din norma didactică a funcţiei didactice ocupate. Stagiul de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite. Cadrele didactice aflate pentru prima oară în situaţia efectuării stagiului de practică se pot înscrie la examen pentru sesiunea din anul şcolar următor şi pot susţine probele etapei eliminatorii în anul şcolar în care se face înscrierea. Datele din fişa de înscriere a candidaţilor sunt introduse în sistemul informatizat în anul şcolar în care aceştia susţin proba scrisă. Cadrele didactice care au efectuat stagiul de practică obligatoriu, dar nu s-au înscris sau nu au promovat examenul se pot înscrie în condiţiile prevăzute de art. 241. alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având obligaţia de a susţine toate probele examenului în anul şcolar în care se înscriu.

Primele rezultate, publicate pe 25 aprilie
Primele rezultate ale probei scrise vor fi afișate în data de 25 aprilie. În aceeași zi, dar și în cursul zilei de 26 aprilie, candidații nemulțumiți de notele obținute vor putea depune contestații. Acestea vor fi soluționate în perioada 26 – 29 aprilie. În metodologie se prevede că ”în cazul în care diferenţa – în plus sau în minus – dintre nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota acordată de comisia de evaluare este mai mică de 1 punct sau egală cu 1 punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de contestaţii. Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 1 punct, se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, o nouă subcomisie de recorectare, alcătuită din 2 membri evaluatori, unul dintre evaluatori provenind din comisia de evaluare, iar celălalt evaluator provenind din comisia de contestaţii”. Rezultatele finale vor fi publicate în cursul zilei de 30 aprilie 2017. Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Cadrului didactic care are statut de titular şi care nu dobândeşte definitivarea în învăţământ în perioada prevăzută de lege i se desface contractul de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, acesta pierzând calitatea de titular al sistemului de învăţământ preuniversitar. Cadrele didactice care nu obţin definitivarea în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. Candidaţii care au început activitatea didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar anterior anului şcolar 2012 – 2013 se pot înscrie la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea primului stagiu de practică, fără a depăşi 7 ani de predare efectivă la catedră cu statut de cadru didactic calificat, până la sfârşitul anului şcolar în care se susţine examenul. Candidaţii care desfăşoară activitate didactică în sistemul de învăţământ preuniversitar începând cu anul şcolar 2012 – 2013 se pot înscrie la examen în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la începerea primului stagiu.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here