77 de gradații de merit vor fi acordate anul acesta în Gorj

1708

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a stabilit câte gradații de merit pot fi acordate anul la nivelul județului nostru. Astfel, în urma ședinței Comisiei paritare constituite la nivelul IȘJ Gorj, au fost alocate 71 de gradații de merit pentru cadrele didactice și 6 gradații de merit pentru personalul didactic auxiliar. Cele mai multe au fost alocate pentru educatori și învățători.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul IȘJ Gorj, situația gradațiilor de merit ce vor fi acordate personalului didactic este următoarea: educatori/institutori/profesori pentru învățământul preșcolar – 9, învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar – 11, profesori Limba și literatura română/limba latină – 6, profesori limbi moderne – 7, profesori Istorie – 1, profesori Socio-umane – 1, profesori Religie – 3, profesori Geografie – 3, profesori Matematică – 3, profesori Informatică – 1, profesori Fizică – 1, profesori Chimie – 2, profesori Biologie – 3, profesori Ed. muzicală – 1, profesori Ed. plastică – 1, profesori Arte – vocațional – 2, profesori Educație fizică – 4, Sport de performanță/vocațional – 1, Palatul copiilor/cluburile copiilor – 1, profesori pentru învățământul special CSEI – 1, profesori pentru învățământul special CJRAE – 1, profesori discipline tehnice – 3, personal de conducere, îndrumare și control – 4, maiștri instructori – 1. Pentru personalul didactic auxiliar au fost alocate 6 gradații de merit, după cum urmează: administrator financiar – 2, secretar – 2, informatician – 2. Potrivit metodologiei, numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2021, conform programului EduSal, la nivelul judeţului, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2021, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post. Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal. La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în: activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor; inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020; prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune. La concurs se mai poate înscrie și personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, şi calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

Înscrierile au început joi
Înscrierile la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit au început ieri, pe 13 mai, și se vor încheia pe 21 mai. Cadrele didactice care doresc să participe la acest concurs trebuie să întocmească și să depună la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ în care sunt titulare/detaşate/angajate un dosar conținând următoarele documente: opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente; cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea; adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi; adeverinţă de vechime în învățământ; fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare; raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar; declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate; documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează. Perioada 31 mai – 15 iunie este rezervată analizei dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborării raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate, verificării dosarelor şi acordării punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, aprobării listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişării acesteia la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar. Contestații se vor putea depune în perioada 16-18 iunie, iar rezultatele finale ale concursului vor fi validate și afișate până la data de 23 iunie 2021.
Roxana Lupu

1 COMENTARIU

  1. Scolile cu rezultate la examenele nationale sub media pe tara , ar trebui excluse de pe lista cu profesori „premiati” si avute in vedere pentru retructurare, comasare, desfiintare, etc. Sa nu ne mai prefacem ca totul e bine chiar daca la aceste scoli sunt cadre didactice cu legaturi in sferele de influenta. Trebuie facuta curatenie! Profesionalismul argumentat de rezultate concrete si reale trebuie stimulat , nu dosarele de zeci de kg de hartii justificative !!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here