50 de cadre didactice din Gorj, cu un pas mai aproape de statutul de expert în management educațional

717

50 de cadre didactice din județul Gorj au trecut de prima etapă a concursului pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME). Acestea au termen până pe 4 ianuarie 2021 pentru a depune la Inspectoratul Școlar Județean Gorj portofoliile în urma evaluării cărora vor dobândi sau nu statutul de expert în management educațional.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat că depunerea portofoliilor de către candidații care au trecut de etapa de selecție online a concursului pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional se va face la secretariatul instituției, în perioada 28 decembrie 2020 – 04 ianuarie 2021, în zilele lucrătoare, în intervalul 10.00-14.00, sau prin poștă electronică, utilizând doar adresa de email cneme@isjgorj.ro. Aceste portofolii trebuie să conțină următoarele documente: cerere de înscriere, CV (curriculum vitae), redactat după modelul comun european, în conformitate cu HG nr. 1021/2004, pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii ale actelor de studii certificate conform cu originalul de conducerea unității de învățământ (diplomă/diplome de licenţă şi certificat/adeverinţă/diplomă de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile), copii certificate „conform cu originalul” după cartea de identitate/buletinul de identitate, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învăţământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi, și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; dosarele candidaților mai trebuie să includă: adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, precum și portofoliu personal, care cuprinde dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale prevăzute la art. 3 din Metodologie (aici documentele trebuie să fie „conforme cu originalul”, semnate şi ştampilate de către director, contrasemnate de către candidat).

Primele rezultate, pe 8 ianuarie
În perioada 4 – 7 ianuarie, portofoliile candidaților vor fi evaluate de către comisiile constituite la nivelul IȘJ Gorj, urmând ca rezultatele acestei evaluări să fie afișate pe 8 ianuarie, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Contestații vor putea fi depuse în perioada 11 – 15 ianuarie; acestea vor fi soluționate până pe 18 ianuarie. Listele finale cuprinzând candidații promovați vor fi întocmite pe 19 ianuarie, iar până la sfârșitul lunii va fi emis și ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here