29 ianuarie, termen pentru depunerea cererilor de menținere la catedră peste vârsta de pensionare

910

Cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare, dar doresc să continue să predea și în anul școlar 2021 – 2022 au termen până pe 29 ianuarie pentru a depune cereri de menținere în activitate.

Conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, dascălii cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2021 împlinesc vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare şi dovedesc competenţă profesională deosebită, au obţinut calificativul „Foarte Bine” şi nu au fost sancţionați disciplinar în ultimii 5 ani şcolari încheiaţi, pot fi menţinuți în activitate ca titulari, în funcţia didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere. La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare, participă şi personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2020-2021. Personalul didactic care se încadrează în prevederile menționate mai sus au termen până la data de 29 ianuarie 2021 pentru a depune cereri de menținere în activitate peste vârsta de pensionare la secretariatele unităților de învățământ. Conform calendarului mobilității personalului didactic, aceste cereri vor fi aprobate la nivelul unităților de învățământ până la 5 februarie 2021, urmând ca în perioada 8 – 10 februarie să fie întocmite, la nivelul inspectoratului școlar, listele finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (4) şi (5) din Metodologie și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2021-2022. Eventualele contestații vor putea fi depuse în perioada 11 – 12 februarie și vor fi soluționate de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar până pe 15 februarie. ,,La nivelul unităţilor de învăţământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5); posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete şi viabile în anul şcolar 2021-2022, luând în considerare şi prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; la nivelul unităţii/unităţilor de învăţământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcţia didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare şi nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unităţile de învăţământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) şi (5) şi urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcţia didactică”, se precizează în Metodologie. De asemenea, ,,comisia paritară constituită la nivelul inspectoratului şcolar trebuie să ţină seama dacă, după menţinerea în activitate, ca titular, în funcţia didactică a cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (7), la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se asigură numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante în vederea soluţionării restrângerilor de activitate cadrelor didactice titulare detaşate în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate”. În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2021, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la o anumită disciplină, nu mai sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, de la alin. (7), lit. b) sau lit. c), inspectorul şcolar general revocă deciziile de menținere în activitate. Cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din inspectoratele şcolare, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2021, sunt: pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 61 de ani şi 8 luni, 31 de ani şi 8 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare; pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare. Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile de pensionare, precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2020-2021, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2021, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2021. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ până la data de 29 ianuarie 2021.
ROXANA LUPU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here