200 de locuri pentru viitori experți în management educațional din Gorj

421

Cadrele didactice din județul Gorj, care vor să dobândească statutul de expert în management educațional, au la dispoziție 206 locuri vacante. Înscrierile au început de ieri și se vor încheia pe 16 ianuarie.

La concursul de selecție pentru dobândirea calităţii de membru al corpului național de experți în management educațional poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional, este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obținut calificativul „foarte bine“ în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu a fost exclus, conform prevederilor 21, din Registrul național al experților în management educațional. Cadrele didactice care îndeplinesc aceste criterii se pot înscrie la concurs până la data de 16 ianuarie, inclusiv, prin completarea formularului de selecție online disponibil pe site-ul http://cneme.edu.ro.

Listele cu candidații admiși să participe la concurs, afișate pe 17 ianuarie
Listele cuprinzând candidaţii admişi să participe la concurs, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online, vor fi afișate pe 17 ianuarie. Perioada 17-23 ianuarie 2017 este rezervată depunerii la inspectoratul şcolar a portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat. La nivelul IȘJ Gorj, programul de depunere a portofoliilor este următorul: marți, 17.01.2017, între orele 13.00-15.30; miercuri, 18.01.2017, între orele 13.00-15.30; joi, 19.01.2017, între orele 13.00-15.30; vineri 20.01.2017, între orele 13.00-14.00; luni 23.01.2017, între orele 9.00-15.30. Documentele pe care trebuie să le conțină portofoliul candidaților sunt următoarele: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii legalizate la notariat sau alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii și copii certificate ”conform cu originalul” după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului.

Rezultatele finale, afișate până la jumătatea lunii februarie
Între 24 și 26 ianuarie, inspectoratele şcolare vor transmite la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora. Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se va face în perioada 27 ianuarie – 1 februarie 2017, urmând ca pe 2 februrie să fie validate rezultatele selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Tot pe 2 februarie este programată și transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar. Rezultatele evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor, vor fi afișate pe 3 februarie, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în perioada 6-10 februarie, la inspectoratul școlar sau la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, după caz. Aceste contestații vor fi soluționate până pe 13 februarie, când este programată transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar. În zilele de 14 și 15 februarie, inspectoratele școlare vor întocmi listele cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, iar pe 16 februarie va fi emis ordinului ministrului Educaţiei naţionale şi Cercetării Știinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. În prezent, în Registrul naţional al experţilor în management educaţional figurează numele a peste 600 de cadre didactice din județul Gorj. Potrivit prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr.1 /2011 cu modificările şi completările ulterioare, pot ocupa funcţii de conducere, de îndrumare şi control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare numai cadrele didactice membre ale Corpului naţional de experţi în management educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here