18 posturi vacante, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

712

Continuă seria angajărilor la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Târgu-Jiu. Nu mai puțin de 18 posturi au fost scoase la concurs, majoritatea fiind de asistent medical debutant și principal. Se caută, de asemenea, un electrician, un kinetoterapeut și o îngrijitoare Ambulatoriul integrat al spitalului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Termen limită pentru depunerea dosarelor de concurs
Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: asistent medical Secția Gastroenterologie, asistent medical debutant Secția Medicină Internă, 3 asistenți debutanți la Secția Neurologie, 1 asistent medical debutant la Secția Oncologie Medicală, 1 asistent medical debutant Cardiologie, 1 asistent medical debutant ATI II, 2 asistenți debutanți Camera de gardă care deservește Secția Pediatrie, 1 asistent medical Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, 1 asistent principal Bloc Operator – locația din strada Tudor Vladimirescu; 1 asistent medical principal Cabinet Endocrinologie din Ambulatoriul integrat spitalului, 1 asistent principal Secția Psihiatrie Acuți, 1 asistent farmacie debutant, 1 kinetoterapeut debutant Laboratorul Recuperare Medicină Fizică și Balneologie, 1 îngrijitoare Ambulatoriul integrat spitalului și 1 muncitor calificat IV – electrician Formația de întreținere și reparații clădiri și instalații.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs este 29 august. Selecția dosarelor se va face în perioada 30-31 august, iar probele de concurs se vor desfășura în luna septembrie.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Județean de Urgență Tg Jiu, din str. Progresului, nr. 18, județul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here