171 de gradații de merit pentru dascălii din Gorj

937

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a anunțat că anul acesta vor fi acordate 171 de gradații de merit pentru personalul didactic și didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza județului. Începând de săptămâna viitoare, candidații care îndeplinesc condițiile necesare pentru participarea la concursul de acordare a gradațiilor de merit își pot depune dosarele.

Comisia paritară de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj a aprobat săptămâna trecută numărul de gradații de merit ce vor fi acordate personalului didactic și didactic auxiliar din județ în acest, precum și repartizarea acestora pe posturi și discipline. Potrivit datelor publicate pe site-ul IȘJ Gorj, cele mai multe gradații de merit vor fi acordate personalului de conducere, îndrumare și control (18), învățătorilor/profesorilor pentru învățământul primar (14), profesorilor de limbi moderne (14), profesorilor de Limba și literatura română și Limba latină (12), profesorilor de Educație fizică și sport (12 – trei performanță și nouă învățământ de masă), profesorilor de Matematică (12) și profesorilor de discipline tehnice (12). Au mai fost repartizate nouă locuri pentru educatori/profesori pentru învățământul preșcolar, patru pentru Istorie, două pentru Științe socio-umane, cinci pentru Religie, patru pentru Geografie, cinci pentru Informatică, șase pentru Fizică, cinci pentru Chimie, cinci pentru Biologie, șase pentru Educație muzicală și educație plastică, două pentru Palatul Copiilor și Cluburi școlare, patru pentru Învățământul Special și trei pentru Maiștri-instructori/profesori pentru instruire practică. Pentru personalul didactic auxiliar au fost repartizate 17 locuri, după cum urmează: administrator financiar – două locuri, administrator patrimoniu – un loc, secretar – cinci locuri, informatician – cinci locuri, bibliotecar – un loc, pedagog – un loc și laborant – două locuri.

Săptămâna viitoare se dă startul depunerii dosarelor
Potrivit graficului de desfășurare a concursului pentru acordarea gradațiilor de merit, săptămâna aceasta este rezervată comunicării fișelor de evaluare, a numărului gradațiilor de merit și a punctajului minim pe categorii de personal și pe discipline de învățământ de către inspectoratul școlar în teritoriu. Pentru întocmirea și depunerea, de către candidați, a dosarelor și obținerea avizelor la nivelul unității de învățământ a fost rezervată perioada 7 aprilie – 5 mai. Dosarele care conțin documentele justificative privind activitatea candidatului vor fi depuse la secretariatul/registratura inspectoratului școlar în perioada 8 – 12 mai, urmând ca în intervalul 9 – 26 mai acestea să fie analizate de către inspectorul școlar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ. Verificarea dosarelor și acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradației de merit se va face în perioada 29 mai – 21 iunie, iar lista cu punctajele acordate în urma evaluării va fi afișată la avizierul inspectoratului școlar până la data de 27 iunie. Pentru depunerea contestațiilor este rezervată perioada 29 – 30 iunie, urmând ca soluționarea acestora să se facă în perioada 3 – 5 iulie. Rezultatele finale ale concursului vor fi validate până la data de 7 iulie, iar listele cu personalul didactic din unitățile de învățământ validat în vederea acordării gradației de merit vor fi înaintate la Ministerul Educației Naționale în perioada 10 – 11 iulie. Reamintim că la concursul pentru acordarea gradației de merit poate participa: personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin patru ani, cu calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată și performanțe deosebite în inovare didactică, în pregătirea preșcolarilor sau a elevilor, prevenirea și combaterea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, în integrarea copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă, în progresele școlare ale elevilor în risc de abandon școlar, în inițierea și managementul unor proiecte școlare care au condus la consolidarea culturii școlare centrate pe progres, cooperare și incluziune. La concurs mai poate participa și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin patru ani, cu performanțe în activitate și calificativul ”Foarte bine” în fiecare an școlar din perioada evaluată. Personalul didactic din învățământ care beneficiază de gradație de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs. Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2011 – 31 august 2016, au îndeplinit și funcții de conducere, de îndrumare și control pot participa la concurs fiecare personal didactic de conducere, de îndrumare și control, fiecare personal didactic de predare, iar evaluarea se va realiza conform grilei specifice opțiunii exprimate în scris la depunerea dosarului. Potrivit prevederilor în vigoare, cuantumul gradației de merit se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază pentru fiecare beneficiar în parte. Numărul maxim de gradații care pot fi acordate reprezintă 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de îndrumare şi control existente la nivelul inspectoratului școlar.

Criterii de evaluare a candidaților
Potrivit noii metodologii de acordare a gradațiilor de merit, în evaluarea dosarelor candidaților vor luate în calcul patru criterii majore al căror punctaj maxim însumat reprezintă 100 de puncte: activități complexe cu valoare instructiv-educativă (70 de puncte), performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială (10 puncte), activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (15 puncte) și contribuția la dezvoltarea instituțională (5 puncte). Astfel, în cadrul criteriului activităților complexe cu valoare instructiv-educativă vor fi punctate și rezultatele deosebite obținute în pregătirea preșcolarilor și a elevilor din medii dezavantajate, cu cerinţe educaţionale speciale și cu alte dificultăți de învățare, precum și inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. De asemenea, se pot acorda puncte pentru inițierea și aplicarea unor proiecte didactice inovatoare la clasele în regim simultan, pentru progres în învățare a fiecărui copil, inclusiv a celor aflați în risc de abandon școlar și a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Suplimentar, în cadrul criteriului privind performanțe deosebite în inovarea didactică/managerială a fost introdus un nou indicator: elaborarea/ susținerea de programe de formare sau de dezvoltare profesională inovatoare pentru cadrele didactice care lucrează cu preșcolari/elevi aparținând grupurilor dezavantajate/vulnerabile.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here