12 posturi vacante, la Spitalul Târgu-Cărbunești

322

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a nu mai puțin de 12 funcții contractuale de execuție vacante de asistent medical. Proba scrisă va avea loc pe 30 august, iar interviul pe 2 septembrie.

Posturile vacante, scoase la concurs de către Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești sunt: asistent medical: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet RMFB; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant secţia RMFB; asistent medical principal: 1 post (PL/SSD/S) – vacant compartiment pneumologie: asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant compartiment pneumologie: asistent medical principal: 1 post (PL/SSD/S) – vacant compartiment urologie; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant secţie neurologie; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant compartiment psihiatrie: asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet chirurgie pediatrică; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet chirurgie orală şi maxilo-facială; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet boli infecţioase; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant cabinet dermato-venerologie; asistent medical: 1 post (PL/SSD/S) – vacant laborator radiologie şi imagistică medicală.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții pentru participarea la concurs
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; asistent medical debutant – fără vechime; asistent medical – cel puţin 6 luni vechime în domeniu; asistent medical principal – adeverinţă de grad principal.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 august 2016, ora 09.00: proba scrisă; 02 septembrie 2016, ora 09.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti, cu sediul în localitatea Târgu Cărbuneşti, Str. Eroilor nr. 51, judeţul Gorj, telefon 0253/378.165.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here