12 aprilie, termen pentru depunerea dosarelor în vederea echivalării studiilor de scurtă durată

538

A fost aprobat calendarul activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020—2021. Potrivit documentului, data până la care cadrele didactice își pot depune dosarele cu documentele justificative la inspectoratul școlar este 12 aprilie 2021.

Lista cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, cu precizarea motivului neîndeplinirii condițiilor de echivalare și, după caz, a termenului de completare a dosarului, va fi afișată până la 13 aprilie 2021, urmând ca apoi cadrele didactice care nu au dosarele complete cu documentele necesare să le poată completa până pe 19 aprilie, dată până la care vor fi afișate și listele finale. Transmiterea la Ministerul Educației a situației statistice centralizate finale a cadrelor didactice care au solicitat echivalarea studiilor de scurtă durată și care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de metodologie în vederea echivalării, pe specializările pentru care se solicită echivalarea, cu precizarea specializării absolvite și a încadrării actuale, se va face până la 21 aprilie 2021, urmând ca până pe 28 aprilie să se desfășoare centralizarea la nivelul Ministerului Educației a situațiilor statistice transmise de inspectoratele școlare, stabilirea instituțiilor de învățământ superior care asigură formarea inițială și continuă a personalului didactic pentru aplicarea procedurii de echivalare și informarea de către Ministerul Educației a instituțiilor de învățământ desemnate și a inspectoratelor școlare. Termenul pentru transmiterea dosarelor complete, însoțite de observațiile inspectorului responsabil cu dezvoltarea resurselor umane, pe specializări, către instituțiile de învățământ superior stabilite de Ministerul Educației, pentru evaluare, echivalare și eliberarea atestatelor de echivalare, este 10 mai 2021. Dosarele cadrelor didactice vor fi evaluate în perioada mai – iulie 2021, iar eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de funcții didactice de profesor în învățământul preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal clasele a IX-a și a X-a, în palatele și cluburile copiilor și elevilor, precum și a funcției didactice de profesor de instruire practică în învățământul preuniversitar se va face până la 31 august 2021. Potrivit Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, categoriile de cadre didactice încadrate în învățământul preuniversitar care pot solicita echivalarea sunt: absolvenții liceelor pedagogice, ai școlilor postliceale pedagogice sau ai școlilor echivalente care au absolvit cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată sau colegii universitare de institutori, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; absolvenţii învăţământului superior care au finalizat un curs specific în domeniul psihopedagogie şi metodic, încadraţi în învăţământul preşcolar şi primar; absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire; absolvenţii colegiilor universitare de institutori cu diplomă de absolvire, care au finalizat cu diplomă de absolvire şi învăţământul universitar de scurtă durată; absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată cu diplomă de absolvire. Acest sistem de echivalare se aplică pentru cadrele didactice încadrate în învăţământul preuniversitar care nu sunt înmatriculate la programe de studii universitare şi forme de învăţământ acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru dobândirea licenţei, în cadrul ciclului I de studii universitare de licenţă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare.
R.L.

1 COMENTARIU

  1. Ori ai terminat o facultate cum trebuie ori echivalarea asta fata de ceilalți nu e corecta și ești și slab pregatit ca si cadru didactic. Dar trebuie sa aibă posturi și cei din universități și au creat numai breșe pentru multi mediocrii.La noi în tara e permis orice la fel și
    titularizare pe legea 253 o alta ineptie si s-a umplut sistemul de nulitati

Lasă un răspuns la Ovidiu Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here